Εξώδικη δήλωση – καταγγελία της Νίκης Βόλου

Με εξώδικη δήλωση – καταγγελία που απέστειλε ο Γ.Σ.Β. “Η ΝΙΚΗ” προς τον Πρόεδρο Διευθύνοντα Σύμβουλος της “ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε”, στη νομική υπηρεσία και στη Γενική Διεύθυνση Εκμετάλλευσης και η οποία κοινοποιείται και στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. αναφέρει:

Σε απάντηση της από 04/07/2019 Εξωδίκου Δήλωσης Πρόσκλησης σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Έχουμε εκπληρώσει όλους τους όρους της με αριθμό. Πρωτ.: 6441/08-08-2017 απόφασης- συμφωνίας της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε, με το σωματείο μας και , επομένως , αυτών των όρων — υποχρεώσεων του άρθρου 13 της συμφωνίας ,καθόσον για τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και της αδειοδότησης του Πανθεσσαλικού Σταδίου δαπανήσαμε πλέον των 80.000 ευρώ , τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από τον υπεύθυνο μηχανικό του Σταδίου αυτού και υπάλληλό σας, (βλ. την από 18/07/2018 τεχνική έκθεση του υπαλλήλου αυτού.). Συνεπώς είναι πρόδηλο ότι το μεν έχουμε προκαταβάλει απο τον Αύγουστο του 2017 τα ενοίκια τριών ετών ήτοι: μέχρι μέχρι τις 20 Ιουνίου 2020 , καθώς και το ποσό των 5000 ευρώ περίπου, το οποίο αντιστοιχεί στο 10% των οφειλών της παλαιάς ΠΑΕ προς την εταιρία σας. σύμφωνα με το άρθρο 13 της ανωτέρω συμφωνίας. Το δέ υπόλοιπο ποσό των 40.000 ευρώ , που μας οφείλετε , εκπρόσωποί σας μας έχουν προτείνει συμψηφισμό με άλλες είδους παροχές προς το σωματείο μας (εκμετάλλευση κυλικείου κ.λ.π ) Υπό τα δεδομένα αυτά , τα οποία άλλωστε δεν μπορούν να αμφισβητηθούν η ώς άνω εξώδικη δήλωση πρόσκλησή σας , είναι όσον αφορά το σωματείο μας (Γ,Σ,Β “Η ΝΙΚΗ” ) παντελώς ανακριβής και ως εκ τούτου καθίσταται άνευ αντικειμένου.

2. Καταγγέλλουμε, περαιτέρω , ότι :
 Aρνηθήκατε επί 2 (δύο ) έτη, τελείως καταχρηστικά, να προβείτε στην τυπική καταγραφή των όρων της συμφωνίας, παρά το ότι αυτή λειτουργούσε κανονικά και εκπληρώναμε τους όρους της.
 Πριν τη λήξη της δικής μας συμφωνίας έχετε προβεί παρανόμως σε συμφωνία για παραχώρηση των ίδιων χώρων με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. Και
 Αιτία της επιδοθείσας εξώδικης δήλωσης σε μας αποτελεί η απόφαση να μας εκδιώξετε παρανόμως , προκειμένου να παραχωρήσετε το χώρο στην ανωτέρω ΠΑΕ.
3. Επιφυλασσόμαστε ρητά ν’ αξιώσουμε όλες τις δαπάνες (θετικές και αποθετικές ζημιές) στις οποίες έχουμε προβεί. Επίσης, επιφυλασσόμαστε για τυχόν υποβολή μηνύσεων σε βάρος των εκπροσώπων ( Γεν. Διευθυντή, κ.λ.π ) της ΕΤΑΔ Α.Ε., για την υπαίτια πρόκληση ζημιάς σε βάρος του σωματείου μας και της ΕΤΑΔ Α.Ε.
4. Δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται ν’ αποδώσουμε τους χώρους που νομίμως μας έχουν παραχωρηθεί και ότι η όχλησή σας αυτή, κατόπιν των ανωτέρω , επαναλαμβάνουμε , ουδέν νόμιμο έρεισμα έχει.
5. Ζητούμε, τέλος. την άμεση αποκατάσταση της φήμης του σωματείου μας, χάριν της νομιμότητος .